ZOBRAZIT NABÍDKY PRÁCE DOMA

Obchodní podmínky

1.
Obchodní podmínky užívání služeb portálu inprace.cz (dále jen „Podmínky“ a „Portál“) upravují pravidla, za kterých jsou uživatelé tohoto Portálu (dále jen „Uživatelé“ a jednotlivě též „Uživatel“ ) oprávněni Portál užívat, jakož i další práva a povinnosti Uživatelů a provozovatele, jímž je Tomáš Velcl, IČO: 74855093, se sídlem Nový Malín 625, 788 03 Nový Malín (dále jen „Provozovatel“). Každý Uživatel je povinen tyto Podmínky dodržovat.

2.
Uživatelé jsou oprávněni vkládat na Portálu své nabídky a poptávky práce a výdělečných činností (dále jen „Inzeráty“, jednotlivě též „Inzerát“), které je možné alespoň částečně vykonávat z domova, a to v podobě textových a obrazových dat, tyto Inzeráty vyhledávat, zobrazovat, upravovat či mazat. Uživatelé jsou dále oprávněni na zveřejněné Inzeráty bezplatně odpovídat prostřednictvím odpovědního formuláře nebo uvedených kontaktních údajů v detailu každého Inzerátu.

3.
Vložení nového Inzerátu je zpoplatněno částkou 99 Kč s DPH, která se hradí zasláním prémiové SMS zprávy. Uživatel obratem získá kód, který pro vložení použije. Vložený Inzerát bude Provozovatelem zkontrolován do 7 dnů od zadání a v případě schválení zveřejněn po dobu neurčitou.

4.
Zakazují se Inzeráty obsahující nabídky práce jejíž výkon je v rozporu s právními předpisy nebo k jehož nabídce není Uživatel oprávněn. Dále se zakazují nic neříkající Inzeráty, nabízející přehnané a nereálné výdělky, podvodné nabídky založené na systému "letadlo" a práce spojené s erotickými službami. Provozovatel za vložení takových Inzerátů neodpovídá, je však oprávněn je kdykoli odmítnout nebo smazat, případně postupovat podle bodu 7 těchto Podmínek.

5.
Každý Inzerát musí být Uživatelem zařazen do správné kategorie. Neobsahuje-li Inzerát vložený Uživatelem na Portál pouze relevantní informace, je-li nesrozumitelný, matoucí, porušující právní předpisy nebo jsou-li dány jiné důvody, pro které nelze od Provozovatele očekávat, aby zveřejnění Inzerátu schválil, je Provozovatel oprávněn provést v takovém Inzerátu úpravy, převést do jiné kategorie nebo jej odmítnout bez nároku na vrácení platby.

6.
Uživatel smí souběžně zveřejnit nejvýše dva Inzeráty stejného typu v jedné kategorii, nesmí se však jednat o duplicitní Inzeráty. Uživatel je oprávněn kdykoliv provést změny ve svém Inzerátu či jej odstranit, a to kontaktováním Provozovatele.

7.
Uživateli, který porušuje tyto Podmínky, zejména vkládáním nevhodných Inzerátů či nedovoleného množství Inzerátů, může Provozovatel kdykoli bez náhrady zamezit v přístupu na Portál.

8.
Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Portálu ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Portálu k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám.

9.
Vložením Inzerátu nebo dalších textů a jiných dat na Portál dává Uživatel Provozovateli souhlas s jejich dalším užíváním bez nároku na odměnu za takové užívání.

10.
Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s inzercí na Portálu a jejím obsahem. Provozovatel neodpovídá za to, že údaje obsažené v Inzerátech jsou pravdivé a že Uživatelé dodrží závazky, které vůči ostatním Uživatelům učiní. Činnost Provozovatele je omezena výhradně na poskytnutí prostoru k inzerci a možnosti reakce na Inzerát přes odpovědní formulář.

11.
Provozovatel neodpovídá za protiprávní obsah Portálu, včetně inzerce Uživatelů a odkazů na třetí stránky. Provozovatel se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl případný protiprávní obsah identifikován a odstraněn.

12.
Pro poskytování služeb Portálu je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány v potřebném rozsahu za účelem zveřejnění Inzerátu nebo oslovení druhé strany (inzerenta) Uživatelem se zájmem o inzerovanou nabídku prostřednictvím odpovědního formuláře. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nutné pro splnění smlouvy. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Provozovatele jsou k dispozici v sekci Kontakt.

13.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v Inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému Portálu třetí osobou.

14.
Provozovatel je oprávněn podle potřeby optimalizovat obsah Portálu. Promítne-li se však taková optimalizace na obsahu těchto Podmínek, budou tyto Podmínky bez zbytečného odkladu aktualizovány.

15.
Výše uvedené Podmínky nabývají účinnosti a platnosti dnem 25.5.2018.

Nepropásněte svoji šanci!

Buďte informováni o nových nabídkách a nechte si je bezplatně zasílat na svůj e-mail.
Dostanete od nás také užitečné rady, tipy a další prospěšné informace.

Copyright © 2023 inprace.cz, vytvořil daweb.eu, navštivte manuální práce z domu | Obchodní podmínky